1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radio-Taxi Partner Sp. z o.o.

Nr. KRS 0000047263 z siedzibą w Krakowie ul Władysława Jagiełły 20/1 31-711  Kraków

e-mail: bok@radiotaxipartner.pl , telefon:12 647 03 95 . 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdyż  jest to niezbędne do:
a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
e) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmy pocztowe , firmy audytorskie, Urząd Miasta Krakowa .

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy.

5. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo :
a) żądać od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych

b) ich sprostowania

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

e) prawo do przenoszenia danych osobowych